Adres

Adres do korespondecji

Nagrobki Skałkowe

OSOBOWICE

+48 577 333 466
nagrobkiskalkowe@gmail.com
@nagrobkiskalkowe
NIP: 895-19-38-833
REGON: 021050504


Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w umowie i na etapie jej wykonywania jest Nagrobki Skałkowe Daniel Wojciechowski, ul. Osobowicka 112E/2 51‑008 Wrocław, NIP: 8951938833. Pozostałe dane kontaktowe Administratora to e‑mail: nagrobkiskalkowe@gmail.com, tel.: 577-333-466, dalej jako: Administrator.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy pomiędzy Państwem a Administratorem dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może także wynikać z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. W przypadku powstania jakichkolwiek Państwa roszczeń dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Administrator będzie przetwarzać w szczególności podane przez Państwa następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP, adres siedziby lub adres do korespondencji, nr rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem).
7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zarówno zawarcie, jak i realizacja Umowy będzie niemożliwa.
8. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od Państwa (od osób, których dane dotyczą).
9. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Państwa dane osobowe biuru rachunkowemu: INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 55-57/7 50-262 Wrocław, NIP: 8982200956.
10. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) realizacji umowy (np. rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili wniesienia sprzeciwu.
11. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Polityka prywatności | Kontakt